ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. Bevezetés

1.      A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat (továbbiakban Adatvédelmi Irányelvek) a www.femhome.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató fenntartja a jogot ezen szabályzat módosítására.

2.      Az adatkezelő személye, a felhasználó
Az adatkezelő: adatkezelő az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltató: Dunai Anett (2724 Újlengyel, Nyári Pál u. 23/A), továbbiakban Szolgáltató.
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

II. Alapelvek

1.      Ezen Adatvédelmi Irányelvek a Szolgáltató által történő szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető, illetve letölthető szolgáltatások, illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik.
Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely egyedi szolgáltatás külön az Adatvédelmi Irányelvekre hivatkozik.

2.      A Szolgáltató a Felhasználóktól rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.

3.      A Szolgáltató kizárólag az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez a Felhasználó hozzájárulását adta, illetve amelynek kezelését jogszabály előírja.

4.      A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információs biztonsági szolgáltatásokat hiteles szolgáltatók végzik.

5. A jelen Adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja és jogalapja

1.     Az adatkezelésnek célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása
körében:
a. a Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól
való megkülönböztetése
b. kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új
szolgáltatásokról;
c. ügyfélelégedettség tesztelése és mérése;
d. a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
e. a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
f. külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve
marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,

2.     A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketing-hozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.

3.     A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

4.     A Szolgáltató által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

5.     A felhasználói tevékenység megkönnyítése és a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor A cookie-k (sütik) kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

IV. Webanalitika

1.     A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználóit, hogy weboldal látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics programot használja.

2.     A hivatkozott program a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A   Femhome.hu weboldalára látogatók engedélyezik a Szolgáltató részére a Google Analytics program használatát, egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a Szolgáltató részére
Mindezek mellett a Felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentebb megfogalmazottak szerint.

3.     Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a Google Analytics program beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

4.     A Szolgáltató a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával a Szolgáltató információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalait, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalakon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalakon és, hogy hová lépett be.

V. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

1.Adatok módosítása, törlése, zárolása
a. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.
b. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak   törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.).
c. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

2. Tájékoztatás kérése
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@femhome.hu címen.

3. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás
Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső) személyhez nem történik. Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

4. Hatósági jogorvoslat
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

VI. Külső szolgáltatók

SalesAutopilot Kft.
Adatkezelés célja: Hírlevélküldő és ügyfélkezelő szolgáltatás
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: 01 09 286773
Honlap: www.salesautopilot.hu

Magyar Hosting Kft.
Adatkezelés célja: domain és tárhely szolgáltatás
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 968314
Honlap: www.tarhely.com
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelés célja: számlázás
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739 -2-42
Honlap: www.szamlazz.hu

Google
Adatkezelés célja: hirdetéskezelés
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-861726
Adószám: 13561677-2-41
Honlap: www.google.hu

Facebook Ireland Limited
Adatkezelés célja: hirdetéskezelés
Székhely: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Cégjegyzékszám: 462932
Adószám: IE9692928F
Honlap: www.facebook.com